Hannes oli löytänyt Someron uimahallihankkeesta hyvän selostuksen kaupungin hallituksen pöytäkirjoista (23.3.2009).

Uimahallin uusiminen

Someron n. 1 000 m2 suuruinen uimahalli on otettu käyttöön vuonna 1972. Uimahallissa on 4 –ratainen 25 metrin allas, opetusallas sekä saunat aputiloineen. Halli on pidetty käyttökunnossa vuosikorjausten avulla. Viime vuosina uimahallin kävijämäärä on ollut noin 34 000 henkilöä, joista maksavia asiakkaita noin 23 000/vuosi. Käyttökulut viime vuodelta olivat noin 170 000 euroa ja tulot noin 30 000 euroa.

Somerolla on käyty jo pitkään keskustelua uuden uimahallin saamiseksi paikkakunnalle. Alun perin keskusteluissa on ollut nykyisen uimahallin peruskorjaus ja viime vuosina on noussut esille kokonaan uuden uimahallin rakentaminen. Uuden uimahallin sijoituspaikkavaihtoehtoina on esitetty nykyistä paikkaa, monitoimihallin joenpuoleista päätyä, Joensuuntien vartta Kiiruun puistossa, ns. teurastamon tonttia ohikulkutien varressa ja Lamminniemen aluetta.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.12.2008 käsitellessään talonrakennusinvestointeja 2009 – 2012 myöntää uimahallin peruskorjaukseen/uudisrakentamiseen yhteensä 6 milj. euroa. Tästä 100 000 euroa on vuodelle 2009 suunnittelurahaa ja hankkeen toteuttamiseen 2,5 milj. euroa vuonna 2010 ja 2,4 milj. euroa vuonna 2011. Talousarvio perustuu hankkeen alustavaan huonetilaohjelmaan, jossa uimahallin bruttopinta-ala on noin 2 000 m2 ja altaat käsittävät 6 –rataisen uima-altaan, opetus/terapia-altaan ja porealtaan. Uimahallista on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman monipuolinen ja erilaisia uimahallin käyttäjiä palveleva uintikeskus, jossa samaan aikaan on mahdollista kuntouinnin ja kilpauinnin harjoittelun lisäksi järjestää perheuintia sekä vesijumppa-, uimakoulu- ja terveysliikuntaryhmien toimintaa.

Uimahallihanketta on selvitetty eri näkökulmista viime vuosien aikana. Kaupungin toimesta Liikunta ry asetti esisuunnittelutoimikunnan, joka antoi raporttinsa 30.10.2007. Toimikunnan yksimielinen esitys oli se, että Somerolle rakennetaan uusi uimahalli, jonka sijaintipaikka on monitoimihallin läheisyys ja toiminnallinen yhteys muihin liikuntapaikkoihin. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.9.2008 § 169 asettaa osaltaan työryhmän selvittämään kaupungin uimahallihankkeen ja Lamminniemen kuntoutuskylpylähankkeen yhteistyömahdollisuuksia. Työryhmän loppuraportissa 12.11.2008 todettiin, että selvitysten perusteella yhteishankkeella ei saavuteta merkittävää taloudellista eikä toiminnallista etua investoinneissa eikä käyttökustannuksissa. Tällä perusteella ei ole järkevää toteuttaa yhteistä uimahallihanketta. Someron seudun kuntokotiyhdistys ry:n hallitus päätti vielä 27.11.2008 tehdä Someron kaupungille esityksen, jonka mukaan kaupunki rakentaisi uuden uimahallin Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen välittömään läheisyyteen. Tässä vaihtoehdossa kyseessä olisi kaksi erillistä uimahalli/kylpylä rakennusta. Perusteluissaan kuntokotiyhdistyksen hallitus esitti, että kaupunki päättäessään uimahallin sijoituspaikasta käsittelisi sitä elinkeinopoliittisena hankkeena. Kaupungin elinkeinolautakunta käsitteli kuntokotiyhdistyksen esitystä kokouksessaan 18.2.2009 § 10 ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tehdessään päätöksiä uimahallin sijoituspaikasta se ottaa huomioon myös hankkeen elinkeinopoliittiset näkökohdat.

Selvityksistä käy ensinnäkin ilmi se, että nykyistä uimahallia ei kannata peruskorjata. Uuden uimahallin sijoittaminen Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen yhteyteen ei ole perusteltua selvitysten etuja ja haittoja punnittaessa. Uimahallin rakentaminen nykyiselle paikalle on lisäselvitysten jälkeen perusteltu sijoituspaikka. Maaperä, hallin huolto ja hoito, kaavoitustilanne sekä saavutettavuus kaupungin keskustassa ja synergiaedut monitoimitalon sekä vieressä olevien muiden palvelulaitosten kanssa ovat perusteita, jotka tuovat muihin esitettyihin kohteisiin verrattuna taloudellisia etuja investoinneissa ja käyttökuluissa.

Länsi-Suomen lääninhallitus on esittänyt Someron uimahallia liikuntapaikkojen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2010, jossa valtionosuuden enimmäismääräksi on esitetty 750 000 euroa. Lopullinen arvio investoinnin suuruudesta ratkeaa teknisen lautakunnan teettämien rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien jälkeen. Taloussuunnitelmassa oleva 6 milj. euroa perustuu viimeaikaisiin vastaaviin rakennushankkeisiin ja niihin perustuvat myös nettomääräiset käyttökustannukset, jotka ovat tämän kokoisissa halleissa muodostuneet 300 000 - 400 000 euron tasolle. Uuden uimahallin myötä suorat käyttökustannukset ilman pääomakuluja nousevat näin ollen arviolta yli kaksinkertaisiksi nykyisiin kuluihin verrattuna.

Alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävissä kaupungintalolla ja kokouksessa.

Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että uimahalli toteutetaan uudisrakennuksena nykyisen hallin tuntumaan ja antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi luonnossuunnitelmien ja kustannusarvion laatimisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tiedoksi: Tekninen lautakunta

Someron seudun kuntokotiyhdistys ry