Liedon kunnan tilinpäätös vuodelta 2020 oli kunnanhallituksen käsittelyssä 29.3.2021. Tilinpäätös näyttää ylijäämää yli 7 miljoonaa ja kunnan taseessa on nyt vanhat ylijäämät mukaan lukien 8,6 miljoonaa ylijäämää.
Marraskuussa 2020 Liedon kunnanvaltuustossa oli tuloveroprosentista päättäminen. Enemmistö valtuustosta oli veron kiristämisen kannalla. Vain Perussuomalaiset ja keskusta (pois lukien Minna Hallanheimo) olivat veronprosentin nostoa vastaan. Ohessa pöytäkirjanote tuosta kokouspykälästä.
 
LIEDON KUNTA
D/1168/02.03.00/2020
TULOVEROPROSENTTI VUONNA 2021
Kunnanhallitus 354/2.11.2020
Kuntalain (410/2015) 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden
verojen perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n
(520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin
suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17 päivänä.
Liedon kunnanvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 uuden
kuntastrategian vuosiksi 2018 – 2025, jonka yhtenä
painopistealueena on ”talouden ja toiminnan kehys”.
Painopistealueen kriittisenä menestystekijänä on ”Kulut kurissa –
ylijäämäinen ja investoinnit mahdollistava talous”. Strategian
mukaisesti kunnan talouden hoidossa on ensisijaisesti
kiinnitettävä huomiota toimintamenojen hallittavuuteen ja
väestömäärän sekä palvelutarpeiden lisääntyessäkin kulujen
maltilliseen kasvuun.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 § 231 käsitellyt
vuoden 2021 talousarvion laatimisohjeen ja
talousarvioehdotuksen raamin. Kokouksessaan 24.8.2020 § 268
kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä talousarvion 2021 raamin
esittelytekstin ja lautakuntakohtaisen laskelman mukaisesti sekä
jatkaa talousarvion 2021 laadintaa kunnanhallituksen 22.6.2020
hyväksymän aikataulun mukaisesti. Edelleen kunnanhallitus on
päättänyt, että tulevien vuosien 2021 – 2023 talouden
sopeuttamiseksi käynnistetään talouden sopeuttamisohjelman
valmistelu. Investointien osalta on määritetty, että
investointiesitysten valmistelussa tulee huomioida talouden
mittava sopeuttamistarve sekä, että vain välttämättömät
investoinnit voidaan toteuttaa.
Koronaviruspandemian vaikutus yleiseen taloudelliseen
tilanteeseen on heikentänyt merkittävästi kunnan
verotuloennusteita. Viimeisimmän ennusteen mukaan vuoden
2020 verotulot ovat jäämässä noin 2,1 milj. euroa alle
talousarvion. Verotuloennusteet vuosille 2021-2022 ovat yhteensä
reilu 10 milj. euroa pienemmät kuin syksyllä 2019 vuosille 2021-
2022 ennakoidut verotulot. Toisaalta koronatilanne on tuonut
verotuloennusteisiin aikaisempaa selvästi suuremman
epävarmuuden, kun koronan lopulliset vaikutukset talouteen niin
globaalisti kuin kansallisestikin jäävät vielä nähtäväksi.
Kunnallisveroprosentin nosto 0,25 %-yksikköä nostaa vuoden
2021 veroennustetta noin 0,9 miljoonaa euroa ja vuosien 2022-
2023 veroennustetta noin 1,1 miljoonaa euroa.
Tuloveroprosentin osalta Liedon kunta on pyrkinyt siihen, että
veroprosentti noudattaa Turun ydinkaupunkiseudun kuntien
veroprosentin keskiarvoa. Liedon kunnan tuloveroprosentti on
tällä hetkellä 19,50. Veroprosentin nosto 0,25 %:lla noudattaisi
edelleen tätä keskiarvoa.
Vaikutusten arviointi:
Tuloveroprosentin korotuksella on välillisiä ja välittömiä
yritysvaikutuksia mm. vaikutukset ostovoimaan ja sen
kehittymiseen. Toisaalta verovaroin turvataan kunnan ja yritysten
palvelut ml. kunnan hankinnat ja ostopalvelut.
Valmistelija:
Toimialajohtaja Rauno Peltola
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 19,75 %.
Käsittely:
Kokouksen kuluessa Annina Ruottu (Kesk.) esitti Juhani Pilpolan
(PS) ja Tomi Pohjankukan kannattamana, että tuloveroprosenttia
ei nosteta.
Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi
nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanjohtajan
päätösehdotusta kannattavat sanovat ”JAA” ja Annina Ruotun
vastaesitystä kannattavat sanovat ”EI”.
Äänestystapa ja –järjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 ”JAA” ääntä (Mari
Mikkola, Riina Kolkkala, Simo Ala-Nissilä, Timo Inkinen, Vappu
Nieminen-Pihala, Matti Metsistö, Henna Vuoristo ja Matti Föhr)
sekä 3 ”EI” ääntä (Annina Ruottu, Tomi Pohjankukka ja Juhani
Pilpola)
Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanjohtajan
pohjaesityksen.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä
kunnanjohtajan pohjaehdotuksen ja esittää kunnanvaltuustolle,
että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 19,75.
-----------------
Kunnanvaltuusto 86/9.11.2020
Käsittely:
Henna Takatalo esitti Keskustan valtuustoryhmän esityksenä
(pois lukien Minna Hallanheimo), sekä Juhani Pilpola esitti
Perussuomalaisten valtuustoryhmän esityksenä, että kunnan
tuloveroprosenttia ei nosteta
Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen
siten, että kunnanhallituksen pohjaesitystä kannattavat
äänestävät ”JAA” ja Keskustan, sekä Perussuomalaisten
valtuustoryhmien vastaesitystä kannattavat äänestävät ”EI”.
Äänestystapa ja –järjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 ”JAA” -ääntä (Minna
Ylikännö, Minna Hallanheimo, Auli Hänninen, Juha Heikkilä, Ari
Airas, Simo Ala-Nissilä, Maria Eronen, Matti Föhr, Martti Heikkilä,
Jaakko Heininen, Timo Inkinen, Riina Kolkkala, Reijo Korhonen,
Timo Laaksonen, Marko Lindberg, Hannele Lindholm, Auli
Loponen, Matti Metsistö, Mari Mikkola, Vappu Nieminen-Pihala,
Minerva Peltola, Niina Piippo, Marko Raikasniemi, Birgitta
Ristolainen, Ismo Saarinen, Jari Sairanen, Raija Salmi, Emilia
Savonlahti, Johan Stenbäck, Rami Ström, Heidi Tuimala, Ulla
Vainio ja Henna Vuoristo), sekä 10 ”EI” –ääntä (Sirke Ketonen,
Juha Marjomaa, Juhani Pilpola, Tomi Pohjankukka, Sari Repo,
Annina Ruottu, Henna Takatalo, Arto Tikka, Jari Vuorinen ja Jari
Vähätalo.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen päätökseksi tulleen
kunnanhallituksen pohjaesityksen.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänin 33 – 10 kunnanhallituksen
päätösesityksen niin, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi
vahvistetaan 19,75.